Banner
Bli medlem av Norsk Fjernvarme!
Bli medlem av Norsk Fjernvarme!

Driver du virksomhet innen fjernvarme eller -kjøling? Eller tilbyr produkter eller tjenester til virksomheter som gjør det? Da vil vi gjerne ha deg med som medlem i Norsk Fjernvarme!

Vi organiserer i dag de aller fleste urban energi-bedriftene i Norge, både små (nærvarme/kjøling) og store (fjernvarme/kjøling), samt et bredt spekter av leverandører, men ønsker gjerne å få med flere! Som bransje har vi vist at det er mulig å påvirke rammevilkårene, og det er svært nyttig med en samkjørt, målrettet og faglig samarbeidende bransje. Ved å være medlem i Norsk Fjernvarme er du med å bidra til utviklingen av sirkulær Urban Energi i Norge!

Rammevilkår

Norsk Fjernvarme jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for medlemmene, både inn mot politikere og ulike myndigheter. Foreningen tar opp aktuelle saker, alt fra endringer av avgiftssystemer, lover og regelverk til bedrede finansieringsordninger, samt deltar i offentlige høringer og møter.

Foreningen har også jevnlige informasjonsmøter med relevante stortingskomitéer, partigrupper og departementer, samt direktorater som NVE, Toll- og avgiftsdirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Hensikten med rammevilkårsarbeidet er å legge til rette for at stadig flere sluttbrukere og utbyggere skal bli kjent med og velge urbane energiløsninger, altså fornybar termisk varme og kjøling.

Kommunikasjon

Foreningen jobber målrettet med å samordne og spre informasjon om bransjen blant medlemmene og løfte forståelsen av sirkulær Urban Energi i Norge. Dette skjer blant annet gjennom utvikling av felles informasjonsplattformer, som for eksempel statistikknettstedet fjernkontrollen.no, medieutspill, deltagelse på andres arrangementer, utvikling av egne arrangementer, faggrupper osv.

Vårt nettsted fjernvarme.no inneholder Norges eneste jevnlig oppdaterte nyhetstjeneste spesielt for nyheter innen fjernvarme- og kjøling, levert av Cnytt.

Internasjonalt samarbeid - FoU

Norsk Fjernvarme er med i Nordvarme; en sammenslutning av de nordiske fjernvarmeforeningene. Nordvarme utveksler informasjon og materiell om fjernvarme, som formidles videre til medlemmene.

 

Norsk Fjernvarme er også medlem i EuroHeat & Power, som organiserer de fleste fjernvarmeforeningene i Europa. EuroHeat & Power holder til i Brussel og følger arbeidet i EU tett. Organisasjonen aarrangerer en europeisk kongress annet hvert år med blant annet info om beslutninger i EU som angår fjernvarme. Foreningens medlemmer får også tilgang på kurs og temamøter og mottar årlig statistikk om fjernvarme i Europa.

 

Norsk Fjernvarme er opptatt av hvordan offentlige midler brukes på fjernvarme. Vi er derfor assosiert medlem i Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt teknologinettverk, nærmere bestemt IEAs executive committee for District Heating and Cooling (DHC), including Combined Heat and Power (CHP).

 

Vi er  også løpende involvert i internasjonale forskningsprogram. Foreningen er også med i den norske komiteen for Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og kan dermed påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet.

 

Vi deltar dessuten løpende i forskningssamarbeid med norsk utspring innen relevante områder for våre bedrifter, som for eksempel Resilient Energy SystemsFlexElTerm, FME-en Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) eller FLEXBUILD.

 

Samarbeid med andre organisasjoner

Norsk Fjernvarme har bred kontakt med ulike organisasjoner, basert på aktuelle saker av felles interesse. Vi arbeider for eksempel løpende om foreskjellige temaer med med bransjeorganisasjoner som Fornybar Norge, Avfall Norge, Norsk Bioenergiforening (Nobio), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Rørentreprenørene Norge, VVS-foreningen og andre.

Hvem kan bli medlem?

Norsk Fjernvarme består primært av ordinære og assosierte medlemsbedrifter. Alle ansatte i medlemsbedrifter nyter godt av medlemsfordelene bedriftsmedlemsskapet gir. I tillegg er det mulig for enkeltpesoner å være personlig medlem, men dette erstatter ikke bedriftsmedlemskap.

Styret i Norsk Fjernvarme vurderer dessuten hvert år kandidater til å blir utnevnt til æresmedlem på årsmøtet. Æresmedlemsskap tilfaller personer som har gjort en ekstra innsats innen næringen over en årrekke.

 

Følgende kan opptas som ordinære medlemmer:

Offentlige og private energiselskaper, samt fjernvarmeprodusenter og -distributører

 

Følgende kan opptas som assosierte medlemmer:

Bedrifter, organisasjoner og myndigheter, universiteter og forskningsinstitusjoner

 

Følgende kan opptas som personlige medlemmer:

Studenter, pensjonister og andre enkeltpersoner uten firmatilhørighet, enkeltpersoner i firmaer som er ordinære eller assosierte medlemmer samt skoler.

Styret 

Styret i Norsk Fjernvarme velges av årsmøtet, hvor alle medlemsbedrifter har stemmerett. Styret består av fem representanter fra de ordinære medlemmene (fire styremedlemmer og ett møtende varamedlem) og to representanter fra de assosierte medlemmene.

 

Dette er det sittende styret:

 

 

Styreleder
Irene Vik,
Tafjord Kraftvarme

Nestleder
Cato Kjølstad,
Haslund Celsio

Styremedlem
Jørgen Nordahl,
Statkraft Varme

Styremedlem
Monica Hansen Fjellstad,
BE Varme

Styremedlem
Jon Tveiten,
Norsk Energi

Styremedlem
Kenneth Høgevold, 
Advikatfirmaet Hjort

Varamedlem
Marit Storvik,
Eidsiva Bioenergi

 

Varamedlem
Morten Rogn,
Skagerak Varme

 

Bli medlem!
Feil i obligatorisk felt! Vennligst skriv en gyldig e-post adresse!
*

Vi gjør oppmerksom på at du samtykker til vår personvernerklæring.

*Obligatorisk felt, må fylles inn!

Medlemsfordeler

Du får tilgang til

 • Passordbelagt medlemsområde på fjernvarme.no, hvor vårt arkiv med rapporter og brev, presentasjoner og bilder, medlemslister og annen informasjon er tilgjengelig
 • Publisering av gratis annonser eksternt på "Torget" og bli oppført i leverandøroversikten på fjernvarme.no, i tillegg til å kunne legge ut egne arrangementer/kurs rettet mot våre medlemmer. Dette gjøres via medlemsområdet.
 • Kommunikasjon om viktige saker og diskusjoner i fora på hjemmeområdet, i nyhetstjenesten på fjernvarme.no, i vårt nyhetsbrev, via Twitter og Facebook.
 • Publisering av tall i statistikknettstedet fjernkontrollen.no (for ordinære medlemmer) - samt tilgang til bakgrunnstallene (for alle).
 • Oppfølging fra sekretariatet på faglige spørsmål, rammevilkår og annet.
   

Norsk Fjernvarme arrangerer dessuten en rekke medlemsmøter og seminarer gjennom året:

 • Fjernvarmedagene Urban Energi er det største og viktigste, går av stabelen over to hele dager hver høst og er åpent for alle. Som medlem får du solid rabatt på delakeravgift eller utstilling, og er velkommen til å bidra med relevante innlegg. 
 • Årsmøtet er bare for medlemmer og finner sted på forsommeren og arrangeres hos et ordinært medlem. Årsmøtet er som regel over to dager (fra lunsj til lunsj) og har både et faglig og sosialt program. 
 • Julemøtet, som også er et medlemsarrangement, finnersted hver første torsdag i desember, med fagseminar og påfølgende julemiddag.
 • I tillegg arrangerer vi fagdager og andre møter i samarbeid med andre eller eksklusivt for våre medlemmer. Vi bistår med nettverksbygging, som blant annet kan bidra til nye oppdrag og til nyttig erfaringsoverføring.
Ordinære medlemmer
Map