Standard leveringsvilkår for fjernvarme

Disse vilkårene er utarbeidet av Norsk Fjernvarme. Vilkårene er et eksempel på hvordan en standard leveringsvilkår kan utformes og kan benyttes som utgangspunkt for Norsk Fjernvarmes medlemmer, når disse utarbeider egne leveransevilkår. Avtalen må tilpasses den enkelte fjernvarmeleverandørs behov. Norsk Fjernvarme er uten ansvar for bruken av vilkårene.

INFORMASJON OM BESTILLING AV FJERNVARME, VILKÅR FOR TILKNYTNING OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Fjernvarme - leveringsområde
Fjernvarme er termisk vannbåret varmeenergi, levert via varmeveksler hos kunden.

Fjernvarme leveres i Xs konsesjonsområder for fjernvarme.

2. Tilknytning til fjernvarmesystemet
Tilknytning til fjernvarmenettet må være i overensstemmelse med varmeplanen for vedkommende område, og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

3. Bestilling av fjernvarme
Kunden bestiller fjernvarme ved skriftlig henvendelse til X. X avgjør i hvert enkelt tilfelle om det bestilte kundeforhold kan godkjennes og fra hvilket tidspunkt levering kan påregnes.

Dersom kunden og eier av eiendommen ikke er en og samme person, må kunden fremlegge skriftlig samtykke til fjernvarmetilknytning fra grunneier før abonnementet kan godkjennes. Samtykket må inneholde en bekreftelse på at grunneier aksepterer den del av disse leveringsbetingelser som vil kunne få betydning for ham i egenskap av grunneier, jfr leveringsbetingelsenes pkt 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9 og 15.4. Dette gjelder likevel ikke tomtefesteforhold hvor det er på det rene at fester har adgang til å installere fjernvarmeanlegg på eiendommen.

Ved skifte av kundeforhold vil levering normalt kunne skje senest en uke etter kundens bestilling.

Ved inngåelse av leveringsavtale for eksisterende bygg hvor det skal installeres fjernvarmeanlegg, avtales starttidspunktet for leveransen nærmere i særskilt avtale med kunden.

For nye bygg tas det kontakt med X før byggeprosjektering starter. Bestilling skal foreligge senest samtidig med byggetillatelse. Det er redegjort nærmere for frister og fremgangsmåte ved bestilling i Xs ”Tekniske forskrifter kundesentraler bygg, VVS, drift og vedlikehold”. De tekniske forskriftene er en del av leveringsvilkårene, og kan fås ved henvendelse til X. Dette forutsetter at leverandøren har slike tekniske forskrifter.

For bygg som er pålagt tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningslovens § 66a gjelder egne retningslinjer. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til …kommune.

4. Leveringsbetingelser. Bestilling. Urettmessig tilegnelse av fjernvarme
Xs standard betingelser for tilknytning til fjernvarmenettet og levering av fjernvarme gjelder for alle kunder - privatkunder såvel som næringsdrivende - dersom ikke annet er avtalt.

Disse leveringsbetingelser gjelder fra … og erstatter tidligere betingelser.

Den som bestiller, tar i bruk eller overtar et abonnement, anses for å ha godtatt de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser og tariffer. Ved endringer av leveringsbetingelser og tariffer gjelder pkt. 22 nedenfor.

Ved bestilling mottar kunden ett eksemplar av disse leveringsbetingelser og opplysning om gjeldende fjernvarmetariff for vedkommende abonnement. Alternativt: Ved bestilling mottar kunden en bekreftelse på bestillingen og en orientering om at leveringsbetingelsene ligger på Xs hjemmeside. Kunden bes lese igjennom leveringsbetingelsene, og sette seg inn i de rettigheter og plikter som abonnementet medfører.

Urettmessig tilknytning, tilegnelse av fjernvarme samt misbruk av energimåler vil bli anmeldt til politiet og kan medføre straffeansvar.

5. Stiftelse av grunnrettigheter
Stiftelse av rettigheter i grunnen ved fremføring av fjernvarmeledninger og avgreningsrør skal søkes inngått ved særskilt avtale om slike rettigheter med vedkommende grunneier. Avtalen skal inneholde bestemmelsene i pkt 4.4, 5, 6, 9 og 15.4 nedenfor. Avtale om stiftelse av rettigheter i grunn skal inngås skriftlig og kan tinglyses av X. Dersom slik avtale ikke oppnås, skjer stiftelse av ovennevnte rettigheter ved ekspropriasjon og rettslig skjønn.

6. Tekniske spesifikasjoner
Fjernvarme leveres som sirkulerende varmtvann. Trykk, temperatur, sirkulerende mengde og toleranse reguleres både etter årstidene og innenfor døgnet, og oppgis i Xs tekniske forskrifter. Dette punktet forutsetter at leverandøren har slike tekniske forskrifter.

7. Egenproduksjon av fjernvarme
Kunde som selv produserer varme eller får den fra andre leverandører, må ha særskilt skriftlig tillatelse fra X for å få sine installasjoner tilknyttet Xs fordelingsnett for fjernvarme.

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR FJERNVARME

1. Definisjoner
(a) Fjernvarmesystemet betyr Varmesentral, Fjernvarmenettet, Kundesentral og Sentralvarmeanlegg i bygningen.

(b) Varmesentral betyr det sted der sirkulerende varmtvann produseres.

(c) Fjernvarmenettet betyr Primærnettet og Sekundærnettet.

(d) Primærnett betyr hovedledningsnettet og avgreningsrør fra hovedledningsnettet og fram til utgående stusser på Varmeveksler i Kundesentralen.

(e) Sekundærnett betyr avgreningsrør fra og med utgående stusser på varmeveksler i Kundesentralen til det enkelte Sentralvarmeanlegg. Videre omfattes ledninger som transporterer fjernvarme mellom bygninger på en eiendom.

(f) Kundesentralen betyr rom med Varmeveksler og nødvendig utstyr for regulering og måling av fjernvarme.

(g) Varmeveksler betyr innretning som overfører varme fra Primærnett til Sekundærnett og Sentralvarmeanlegget.

(h) Sentralvarmeanlegg betyr rørinstallasjoner og varmefordelingsutstyr i den enkelte kundes bygning.
2. Levering av fjernvarme. Leveringshindringer
Fjernvarme leveres etter skriftlig bestilling fra kunden. Når bestillingen er godkjent av X kan kunden kreve oppfyllelse av avtalen. Leveringsforpliktelsen bortfaller likevel om det foreligger en hindring som X ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for X at det står i vesentlig misforhold til kundens fordel ved at avtalen oppfylles.

Dersom fjernvarme bare kan skaffes i begrenset utstrekning, tilkommer det X å bestemme hvordan denne skal disponeres til beste for hele forsyningsområdet.

X kan for kortere tid begrense maksimaluttaket hos enkelte kunder om det er nødvendig av hensyn til Xs anleggsdeler, eller for å opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet hos kunden selv, eller hos andre kunder.
3. Videresalg av fjernvarme
En kunde kan ikke uten skriftlig samtykke videreselge fjernvarme som blir levert under denne kontrakt. Levering av fjernvarme over en kundes anlegg i forbindelse med framleie av lokaler i en bygning regnes ikke som videresalg.
4. Fjernvarmesystemet
4.1 Framføring av fjernvarmeledning. Kostnader ved tilknytning
X fremfører Fjernvarmenettet til Sekundærnettet, uten kostnad for kunden. Det kan likevel fastsettes tilknytningsavgift i samsvar med energilovens § 5-5, ved tilknytning eller ved senere kapasitetsøkning.

X bestemmer type, dimensjon og trasé for fjernvarmeledning samt type og plassering av annet utstyr. Plassering av fjernvarmeledning fastsettes i samråd med grunneier og skal skje til minst mulig skade og ulempe for ham. X er bare erstatningsansvarlig for tap som plassering av fjernvarmeledningen senere medfører dersom X ikke har tatt rimelig hensyn til grunneiers ønsker og i tillegg har utvist grov uaktsomhet.
4.2 Plassering av Varmeveksler i bygning tilhørende kunden
Varmeveksler i bygning tilhørende kunden skal stå i godkjent rom. Nærmere spesifikasjoner finnes i de tekniske forskriftene. Forutsetter at slike finnes.

4.3 Eiendomsrett. Vedlikeholdsplikt
Varmesentralen og Primærnettet er Xs eiendom, uansett om det helt eller delvis er bekostet av grunneier eller kunden. X har drifts- og vedlikeholdsansvar for Varmesentralen og Primærnettet. Det samme gjelder for de deler av Sekundærnettet hvor det er inngått særskilt avtale om drift og vedlikehold med kunden. Dersom vedlikeholdsbehovet skyldes kundens forhold, kan X kreve utgiftene refundert fra kunden.

Sekundærnettet og Sentralvarmeanlegget eies av kunden hvis ikke annen avtale er inngått med X. Drift og vedlikehold av Sekundærnettet og Sentralvarmeanlegget forestås og bekostes av kunden. Vedlikehold som kan få betydning for Xs anlegg skal forhåndsvarsles til X på et så tidlig tidspunkt som mulig. X kan kreve utført arbeider som er nødvendig for å ivareta sikkerhet og drift ved kundens anlegg, og kan sette en rimelig frist for arbeidenes utførelse. Dersom eieren/kunden ikke retter det påtalte forholdet innen den fastsatte fristen, kan X selv bringe det forholdet i orden for eierens regning.

4.4 Utbedringer, vedlikeholds- og endringsarbeider
X skal uten ugrunnet opphold utbedre alle skader eller feil på egen del av Fjernvarmesystemet, jf pkt. 4.3 første avsnitt.

X kan for å avverge eller begrense skade foreta oppgraving av rørtraseen uten forhåndsvarsel. Slike inngrep skal skje til minst mulig skade og ulempe for kunden/grunneier.

Dersom kundens forhold gjør det nødvendig å flytte rør som er lagt til forsyning av Xs kunder, skal kunden betale omkostningene ved dette.

4.5 Fremføring av ledningsnett over fremmed grunn
X har vederlagsfri rett til å legge rør fram til andre kunder i grunn som en kunde eier eller fester. Pkt 4.1, 4.4, 4.6, 5, 6 og 9 gjelder tilsvarende.

4.6 Flytting og fjerning av fjernvarmesystemet som følge av offentlige krav
Hvis det som følge av påbud fra offentlig myndighet er nødvendig med flytting, endring eller fjerning av noen del av Fjernvarmesystemet, kan kunden eller eventuelt X kreve nødvendige tiltak iverksatt. Slike tiltak utføres for anleggseiers regning.
5. Grunneiers/kundens informasjonsplikt
Grunneier/kunden plikter straks å melde fra om mulige feil ved Fjernvarmesystemet.
6. Bruk av anleggsmaskiner og sprengning
Bruk av anleggsmaskiner samt sprengning i nærheten av Fjernvarmesystemet, skal skje etter anvisning fra X.

Grunneier har plikt til å underrette X skriftlig før det foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for Fjernvarmesystemet. Underretning om slike arbeider må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes.
7. Rom for Kundesentral og avgivelse av rettigheter i grunn for ledningsanlegg
X kan kreve at grunneier/kunden uten vederlag avstår plass i bygning og/eller avgir rettigheter i grunn for fremføring av Fjernvarmenettet. Rom eller grunn som stilles til rådighet, skal på forhånd være godkjent av X. Kunden skal for egen kostnad sørge for rom som skal inneholde Varmeveksler med tilhørende utrustning. Det vises til de tekniske forskriftene for nærmere informasjon om utforming av kundesentralen. Forutsetter at slike finnes. X kan med minst mulig ulempe for eieren, føre rør ut fra Kundesentralen for levering av fjernvarme til andre kunder. X kan tinglyse sine rettigheter iht dette punkt.

Rom for Kundesentralen må ikke brukes på en slik måte at det hindrer driften eller vanskeliggjør tilgang for X. Kunden sørger for og bekoster rengjøring, oppvarming, belysning og vedlikehold av Kundesentralen. Likeledes dekker kunden nødvendige strømutgifter til drift av Xs utstyr for regulering og måling av fjernvarme i Kundesentralen.
8. Fjernvarmeanlegg som ikke eies av X
8.1 Melding om planlagte arbeider
Kunden skal i god tid, minimum en måned på forhånd, gi skriftlig melding til X ved enhver utvidelse, forandring og større reparasjoner av egen del av Fjernvarmesystemet, jf pkt. 4.3 annet avsnitt, som medfører endring av fjernvarmebehovet.
8.2 Installasjonsarbeider
Arbeider som f eks nyanlegg, utvidelse, forandring og reparasjon av kundens del av Fjernvarmesystemet, jf pkt. 4.3 annet avsnitt, må bare foretas av godkjent VVS-entreprenør i samsvar med tekniske normer for fjernvarme.
8.3 Krav til kundens materiell, utstyr og apparater
Kundens materiell, utstyr og apparater skal være utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr som sikrer det mot å utsettes for høyere trykk og temperatur enn hva det er godkjent for, jf de tekniske spesifikasjoner for det enkelte fjernvarmeområdet. Forutsetter at slike finnes. X er fri for ethvert ansvar som følge av mangel eller feil ved kundens anlegg, utstyr og apparater, med mindre X har utvist uaktsomhet ved utførelse av arbeid som nevnt i pkt 8.2. Før øvrig gjelder pkt 17, 18 og 21 så langt de passer.
9. Adgang til Fjernvarmesystemet
X skal mot framvisning av legitimasjonskort gis adgang til egen del av Fjernvarmesystemet for å kunne gjennomføre måleravlesning etter pkt. 11.1, kontroller etter pkt. 10.3 og 11.1 tredje avsnitt, utføre vedlikehold og reparasjoner etter pkt. 4.3 og 4.4 og for å koble fra eller til kundens anlegg etter pkt 12.1 og 12.2.
10. Energimåler
10.1 Plassering og valg av energimåler (inkl. kommunikasjon)
X fastsetter plassering, størrelse og type av energimåler. Slike apparater eies, monteres og vedlikeholdes av X.
10.2 Ansvar for skader
Kunden skal sørge for at forsegling på energimåler ikke blir brutt. Kunden er ansvarlig for skade som påføres energimåleren, så fremt han ikke sannsynliggjør at skaden skyldes hindring som nevnt i pkt. 19.

Kunden plikter uten ugrunnet opphold å melde fra til X om feil eller skade på energimåler, jfr. pkt. 5, og er ansvarlig for de merkostnader unnlatt varsel medfører.
10.3 Kontroll av energimåler
X kan for egen kostnad foreta kontroll av energimåler.

Dersom en kunde ønsker kontroll av energimåler, foretar X kontroll etter skriftlig bestilling. Er den samlede feilvisning mindre enn +/- fem prosent på telleverket, vannmåler og føler, kan X kreve at kunden dekker kostnaden ved kontrollen.
10.4 Feil ved energimåler. Etteroppgjør
Dersom et energimåler ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruket, eller hvis energimåleren ikke har virket, beregnes forbruket på grunnlag av kundens tidligere normale forbruk i en tilsvarende periode, dersom ikke kunden kan dokumentere at forbruket i angjeldende periode har vært mindre, eller X kan dokumentere at forbruket har vært større. Er slik beregning ikke mulig, foretas en skjønnsmessig beregning etter pkt. 11.1 andre avsnitt.

Kunden blir belastet eller godskrevet det beløpet som svarer til differansen mellom det antatte forbruket og det målte forbruket. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan likevel ikke kreves ved en feilvisning som er mindre enn +/- fem prosent eller for lengre tidsrom enn tre år.
11. Måleravlesning. Fakturering og betaling
11.1 Avlesning
Avlesning av energimåler foretas normalt av X. X skal gis adgang til å gjennomføre avlesning selv om kunden selv ikke er tilstede.

Småhuskunder foretar selvavlesning, og underretter X om avlesningen. X kan også pålegge andre kunder å lese av måleren og underrette om avlesningsresultatet. Selvavlesningen kan kontrolleres ved stikkprøver. Ved unnlatt underretning fastsetter X et skjønnsmessig forbruk basert på gjennomsnittsforbruket for en tilsvarende kunde. Dersom det virkelige forbruket viser seg å være større eller mindre enn det skjønnsmessig fastsatte, skal avregning skje etter pkt. 10.4 annet avsnitt. Dersom kunden grovt uaktsomt eller forsettlig har oppgitt et lavere måleresultat enn det korrekte, kan X likevel kreve etterbetaling for inntil 10 år.
11.2 Fakturering og betaling
Fakturering skjer på basis av avlest og beregnet forbruk etter pkt. 11.1 og de til enhver tid gjeldende tariffer.

Betaling skal skje senest på den forfallsdag som er angitt på fakturaen. Ved unnlatt betaling får pkt. 12.1, 13 og 15.2 anvendelse.
11.3 Feil ved avregning på faktura
Kunden skal godskrives og tilbakebetales beløp som urettmessig er betalt som følge av feil ved kobling av måler, feil ved måleravlesning, feil utregning av forbruk og andre feil som er begått av X, jfr dog pkt 10.4 annet avsnitt.

Etterbetaling kan kreves dersom det viser seg at kunden har betalt for lite. Dette gjelder også hvis måler ikke er montert. Pkt 10. 4 annet avsnitt og 11.1 annet avsnitt gjelder tilsvarende.
11.4 Feilmåling som skyldes annet enn feil ved energimåler
Hvis en feil ved kundens egen installasjon eller et forbruksapparat, eller andre forhold på kundens side gjør at energimåleren har registrert et forbruk som kunden ikke har kunnet nytte, skal det målte forbruket legges til grunn ved beregning etter pkt 11.2.
11.5 Sikkerhet for betaling
X kan når som helst kreve at kunden stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall.
11.6 Avregning uten måler
Kunder som i særlige tilfeller får levert fjernvarme uten energimåler, er ansvarlige for at det bare blir brukt forbruksinstallasjoner av den art eller størrelse som er avtalt. Pkt 14 annet avsnitt gjelder tilsvarende.
12. Stansing av fjernvarmelevering. Avstengning og påsetting av en kundes anlegg
12.1 Stansing og avstengning
Fjernvarmeleveringen kan stanses og kundens anlegg kan avstenges og kobles fra dersom:

(a) Betaling for fjernvarmen ikke har skjedd ved forfall og kunden deretter ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om avstengning er oversendt ham,
(b) det etter Xs vurdering er nødvendig på grunn av ettersyn, vedlikehold, utbedringer, endringer og utvidelse av Fjernvarmesystemet samt tilknyttede anlegg og anleggsdeler, jf pkt. 4.4, eller fordi fjernvarme av andre grunner bare kan skaffes i begrenset utstrekning, jfr pkt 2.
(c) pålegg om utbedring av mangler ved installasjon ikke blir etterkommet av kunden til fastsatt tid jf pkt 4.3 annet avsnitt,
(d) anlegget anses som farlig og kan volde skade, jf pkt. 4.4,
(e) det ikke brukes godkjente apparater, jf pkt. 10.1,
(f) kunden tilegner seg fjernvarme eller fjernvarmevann urettmessig eller forsøker å tilegne seg fjernvarme gjennom f eks å endre forbruksinnstallasjonen, jfr pkt 11.6, skader energimåler eller å fjerner forsegling, jf pkt. 14,
(g) X ikke gis adgang for vedlikehold og kontroll av egen del av Fjernvarmesystemet, jf pkt 9,
(h) kundens fjernvarmeanlegg er tilkoblet uten godkjenning, jf pkt 12.2,
(i) fjernvarmen blir brukt slik at den volder skade eller ulempe for X eller andre kunder, jf pkt. 4.4,
(j) oppsigelsestiden etter pkt. 15.1 er utløpt,
(k) kontrakten heves etter pkt. 15.2,

Før anlegget kobles fra i henhold til bokstav (a), (c), (e), (g) og (k) skal det oversendes særskilt varsel til kunden om når avstengning vil finne sted, hvordan kunden kan unngå avstengning og om kostnadene ved gjeninnkobling. Varsel skal gis innen rimelig tid og skal oversendes kunden minst 14 dager før avstengning foretas. Varselet sendes til kundens faktureringsadresse.

Ved avstengning i henhold til pkt a skal X ha forsøkt å kontakte kunden personlig før avstengning skjer. Stengning ihht denne bestemmelsen skal heller ikke skje dersom kunden har sannsynliggjort at dette vil medføre fare for liv og helse eller dersom kunden har innsigelser mot grunnlaget for stenging, med mindre innsigelsene åpenbart er grunnløse. Avstengning skal heller ikke skje dersom sosialtjenesten innen 14 dager etter at stengevarsel er sendt, har meddelt skriftlig at den påtar seg ansvaret for å dekke kundenes forpliktelse.

Ved frakobling i henhold til bokstav (b) kan varsling foretas i avis som er alminnelig lest på stedet. Forøvrig kan stansing og utkobling skje uten noen som helst forvarsel.

Avstengning av et anlegg fritar ikke kunden for betaling av tariffens faste avgifter i den tiden fjernvarme ikke blir levert på grunn av avstengningen. X er fri for ethvert ansvar for skader eller tap som kan oppstå hos en kunde ved slik avstengning.

Ingen andre enn X kan stenge anlegget, med mindre dette er nødvendig for å unngå vesentlig skade.
12.2 Påsetting
Hvis et anlegg er blitt avstengt etter pkt. 12.1, må ingen andre enn X åpne anlegget igjen.

Når grunnlaget for avstengning etter 12.1 er bortfalt skal X koble til anlegget. Et anlegg som er rettmessig avstengt på grunn av abonnentens vesentlige mislighold, vil ikke bli koblet til før all gjeld til X, herunder faktiske kostnader i samband med påsetting og avstengning, fullt ut er betalt. Det kan dessuten kreves at kunden stiller sikkerhet for fremtidig betaling, f eks i form av forskuddsbetaling, depositum og pantsettelse.
13. Inkasso. Forsinkelsesrenter.
Ubetalte regninger vil bli oversendt til inkasso og kreves inn i henhold til inkassoloven av 13 mai 1988 nr 26. Dersom kravet overlates til inkasso, vil kunden bli pålagt å betale omkostningene (inkassogebyr) ved slik inndrivelse. Det påløper i tillegg renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.
14. Urettmessig tilknytning og tilegnelse av fjernvarme
Har en kunde tilegnet seg eller forsøkt å tilegne seg fjernvarme urettmessig ved misbruk av energimåler eller på annen måte, kan X pålegge og gjennomføre slike tiltak som anses nødvendig for å hindre urettmessig tilegnelse. Kostnader med slike tiltak belastes kunden.

I slike tilfeller som nevnt over har X rett til å etterberegne og kreve betalt for antatt forbruk med tillegg av forsinkelsesrenter i den tiden tilegnelsen antas å ha vart.
15. Oppsigelse og hevning. Overføring av fjernvarmeabonnementet.
15.1 Oppsigelse
Hvis ikke annet er avtalt kan kundeforholdet sies opp av begge parter med ett års skriftlig varsel. Ved utflytning eller salg av eiendommen skal kunden inngå avtale som nevnt i pkt. 15.4 med ny eier/beboer. Dersom slik avtale ikke oppnås eller ikke kan godkjennes, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder.

Kunden har rett til å si opp kontrakten med tre måneders varsel dersom vesentlige deler av kontrakten endres etter pkt. 22. X kan kreve at kontrakten opprettholdes på de tidligere leveringsbetingelser.
15.2 Xs hevningsrett
X har rett til å heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold skal bl a regnes et betalingsmislighold som overstiger dato for avsendelse av varsel etter pkt. 12.1 (a) med mer enn en måned eller gjentatte betalingsmislighold av kortere varighet. Hevning innebærer at fjernvarmeleveringen stanses og kundens anlegg frakobles. X kan videre kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av hevningen, og kontraktsforholdet forøvrig kan avvikles.

15.3 Overdragelse av fjernvarmeabonnement
En kunde kan med Xs skriftlige samtykke overdra sine rettigheter og plikter etter disse leveringsbetingelser. Avslag skal gis skriftlig og være saklig begrunnet. Anmodning om overføring av abonnement skal være underskrevet av partene i overdragelsesavtalen og inneholde en dato for overdragelse av abonnementet samt aktuelle målerstand(er) ved dette tidspunkt.

Ved overdragelse er den tidligere kunden ansvarlig for fjernvarmeforbruket fra perioden før abonnementet ble overført. Den nye kunden er ansvarlig for fjernvarmeforbruket etter overdragelse.

Dersom kunden overfører sitt abonnement til en person innen samme husstand, herunder samboer eller annen bruker av samme anlegg, kan vedkommende ikke tegne ny avtale med mindre all gjeld til X er betalt, eller den nye kunden overtar gjeldsforpliktelsen.
15.4 Overdragelse av grunn med ledningsanlegg
Ved overdragelse av grunn som berører Fjernvarmenettet er grunneier forpliktet til å overføre fjernvarmeabonnementet til kjøper av eiendommen, eller evt de forpliktelser i disse leveringsvilkår som kan få betydning for kjøper i egenskap av grunneier. Det vises særlig til dette punkt samt til pkt 4.4, 5, 6, og 9. X kan kreve fremlagt dokumentasjon for at slik overføring har skjedd. Grunneier/selger skal holde X skadesløs for tap som følge av at denne bestemmelse ikke overholdes.
16. Oppgjørsavregning ved oppsigelse og hevning
Ved oppsigelse vil kunden bli avregnet og fakturert fram til utløpet av oppsigelsesfristen.

Ved hevning vil kunden bli avregnet og fakturert fram til tidspunktet når fjernvarmeleveransen stanses.
17. Reklamasjon. Mangler
Kunden taper sin rett til å gjøre gjeldende mangel ved fjernvarmeleveransen dersom han ikke innen rimelig tid og senest innen en måned etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir X skriftlig melding om mangelen.

Fjernvarmeleveransen er mangelfull når den ikke tilfredsstiller kravene i de tekniske spesifikasjoner som gjelder i det aktuelle fjernvarmeområdet, forutsetter at slike finnes eller forøvrig ikke er i samsvar med de krav til kvalitet og egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Det foreligger likevel ingen mangel dersom avviket ved fjernvarmeleveransen skyldes rettmessig utkoblinger etter pkt. 12.1 eller pkt 2, eller andre forhold som kunden er ansvarlig for.

Dersom det foreligger en mangel ved fjernvarmeleveransen, kan kunden kreve retting etter pkt. 18, forholdsmessig prisavslag, erstatning etter pkt. 19 samt holde tilbake betaling. Ved vesentlig mislighold kan kunden heve avtalen.
18. Retting
X har rett og plikt til å rette en mangel uten kostnad for kunden. Retting skal skje innen rimelig tid etter at kunden har reklamert over denne i henhold til pkt. 17 første avsnitt.
19. Erstatning
Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel ved fjernvarmeleveransen, forsåvidt ikke X sannsynliggjør at mangelen er forårsaket av en hindring utenfor Xs kontroll som X ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen.

Ansvar etter denne bestemmelsen omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i pkt. 20. X er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Xs ledelse.

X kan kreve erstatning fra kunden for det tap selskapet lider som følge av mangler ved kundens anlegg eller andre forhold som kunden svarer for, forsåvidt ikke kunden sannsynliggjør at mangelen er forårsaket av en hindring utenfor kundens kontroll som kunden ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne forutse som en mulig følge av mangelen.

Kundens ansvar omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i pkt. 20. Kunden er bare ansvarlig for indirekte tap når mangelen, skaden eller tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra kundens side.

Ansvar for personskade reguleres ikke av disse leveringsbetingelser.
20. Indirekte skader og tap (følgeskade)
Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som anleggseiers/brukers kunder lider, produksjonstap, tapt fortjeneste som følge av bortfall av kontrakt eller andre forhold, avsavnstap og tap som følge av forurensning.
21. Medvirkning og tapsbegrensningsplikt. Lemping av ansvar
Dersom kunden har medvirket til skaden, skal Xs ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade eller å begrense skaden. Dette gjelder tilsvarende for kundens ansvar i de tilfeller X har medvirket til skaden.

Gjenstander som tåler særskilt lite eller som ikke er vanlig å oppbevare på skadestedet, samt vannbærende ventilasjonssystemer som ikke er utstyrt med frostsikring, erstattes under ingen omstendighet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for X ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller og forholdene ellers. Tilsvarende gjelder for kundens ansvar overfor X.

Skader skal varsles X så raskt som mulig. Eventuelle tiltak som kunden ønsker å iverksette for å begrense skaden eller avhjelpe konsekvensene av denne, skal varsles X på forhånd, så langt dette er mulig uten at kunden påføres ytterligere skade..
22. Endring av leveringsbetingelser og tariffer
X er berettiget til å foreta slike endringer i disse leveringsvilkårene som til enhver tid anses nødvendig. Endringer er bindende for kunden fra de er vedtatt, men tidligst 14 dager etter at endringen er kunngjort på leverandørens hjemmeside www.X.no. Alternativ til siste setning:
Endringer er bindende for kunden fra vedtakelsen, men tidligst 14 dager etter kunngjøring av endringen i en avis som er alminnelig lest på stedet. Oppdaterte leveringsbetingelser finnes på www.X.no.

Tariffene endres i takt med variasjonene i energimarkedet og kunngjøres på leverandørens hjemmeside www.X.no. Alternativt: Tariffene endres i takt med variasjonene i energimarkedet og kunngjøres i en avis som er alminnelig lest på stedet så raskt som mulig etter at endringen har funnet sted. Det fremgår av kunngjøringen hvilket tidspunkt endringen gjelder fra.


 

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER