NYHETER
NHO ber virksomheter med avgiftspliktige NOx-utslipp om å tilslutte seg Miljøavtalen om NOx 2018-2025 i god tid før 1. april 2018. Det samme gjelder virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp som er omfattet av avtalen.
Stockholm Värme, som forsyner vel 800 000 stockholmere med varme og kjøling, bytter nå navn til Stockholm Exergi. Det nye navnet skal på en tydeligere måte vise hva selskapet bidrar med for innbyggerne i Stockholm. Stockholm Exergi eies femti prosent av Stockholms stad og Fortum, og vil fortsatt utvikles gjennom et nært samarbeid med eierne.
I sitt foredrag på Enova-dagene tirsdag presenterte konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro selskapets 2050-scenario for energimiksen i Europa. Selskapet anslår at vind og sol, som i 2016 til sammen utgjorde 13 prosent av miksen, vil utgjøre 54 prosent i 2050. For å sikre energiforsyningen bør termisk bio økes fra 8 prosent i 2016 til 18 prosent.  
Et stort nytt kontorbygg som skal bygges på Leangen i Trondheim vil både bli varmet og kjølt med spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget til Statkraft Varme på Heimdal i Trondheim.  
Luleå Energi og stålprodusenten SSAB har nylig inngått avtale om å fortsette med fjernvarmeleveranser fram til 2030, med mulighet for ytterligere forlengelse.
Et verdensunikt prosjekt. Slik beskriver Helsingfors Energi de underjordiske bassengene som skal varme opp store deler av Kronbergsstranden – en ny bydel i Helsingfors som i 2030 forventes å ha 13 000 innbyggere og ca. tusen arbeidsplasser.  
Torsdag møtes Skageraks tre eierkommuner i Grenland og arbeidsutvalget fra de kommunale Agder-eiernes arbeidsutvalg Agder Energi for å avklare om det er grunnlag for at de to selskapene skal gå videre med fusjonsprosessen. Lederne i Skagerak Varme og Agder Energi Varme ser positivt på en eventuell sammenslåing av selskapene.
Ifølge vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE har det aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i fjor. Dette til tross for at strømprisene økte med i snitt ti prosent, og at vinteren var relativt mild.  
Europaparlamentet stemte den 17. januar over energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet og styringssystemet for disse to direktivene fram til 2030. Avstemningen var startskuddet for forhandlinger med Ministerrådet.
Oplandske bioenergi har nylig etablert et nytt fjernvarmeanlegg i Haugsbygd i Ringerike kommune. Dermed har det Biri-baserte firmaet nå i alt 20 biobaserte anlegg, fra Tretten i Gudbrandsdalen i nord til Bærum i sør. I tillegg til at anleggene produserer klimavennlig varme, bidrar de til redusert behov for nettforsterking, som på sikt betyr lavere nettleie.
KALENDER