Quantafuel skal levere biodrivstoff til Avinor
21. juni 2019

Avinor har inngått avtale med Quantafuel om kjøp av  bærekraftig jet biofuel basert på norsk biomasse. Drivstoffet skal produseres i et pilotanlegg delfinansiert av Enova.

- Jet biofuel er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Etableringen av et pilotanlegg er et viktig steg mot produksjon av bærekraftig jet biofuel i Norge, sier konserndirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor i en melding.


Quantafuel har utviklet en teknologi for produksjon av flytende drivstoff fra biomasse; BtL (Biomass-to-Liquid). Råstoffet som benyttes i produksjonen er fast trevirke i form av flis, sagspon eller andre tre-kvaliteter.

- Med den nylig inngåtte avtalen skal Quantafuel etablere og produsere bio-drivstoff basert på råvarer fra norsk skog. Denne satsingen på biomasse hadde ikke latt seg gjennomføre uten støtte fra Enova og en avtale med Avinor, sier Kjetil Bøhn, administrerende direktør i Quantafuel AS i meldingen.

 

Jet biofuel avgjørende

I tillegg til den løpende moderniseringen av flyflåten, er jet biofuel og elektrifisering avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten.

I januar 2016 ble Oslo lufthavn verdens første internasjonale hub som kunne levere bærekraftig jet biofuel på kommersiell basis til alle fly som tanker der. Prosjektet demonstrerte at jet biofuel kan benytte ordinær logistikk og infrastruktur for drivstoffleveranser til lufthavner. I 2017 ble prosjektet utvidet til også å omfatte Bergen lufthavn.

I dag produseres det relativt lite bærekraftig biodrivstoff på verdensbasis og det lille som er tilgjengelig tilbys til en pris som ikke er konkurransedyktig. Norsk luftfartsbransje har i flere år vurdert ulike tiltak for å få tilgang på mer jet biofuel. I 2017 utredet Rambøll – på oppdrag fra norsk luftfartsbransje – status for bærekraftig flydrivstoff. Utredningen viste at 30 prosent eller 400 millioner liter av alt flydrivstoff som fylles på Avinors lufthavner kan være bærekraftig innen 2030, basert på leveranser fra skogindustrien.

- Det er svært gledelig at Quantafuel nå tar steget videre og bidrar til at norske ressurser kan benyttes til jet biofuel. Potensialet er stort, og vil i tillegg til klimaeffekten legge grunnlaget for økt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Vi ser fram til resultatene fra pilotprosjektet, sier Snekkerbakken i Avinor.


- Luftfarten i Europa gjennomgår en stor forandring, hvor politiske beslutninger drevet av miljøhensyn materialiseres i nye innblandingskrav som fremmer biobaserte drivstoff. Quantafuels mål er å kommersialisere sine egenutviklede teknologier, og dette prosjektet, i samarbeid med sterke partnere innen norsk luftfart, er et stort steg i den retningen, sier Bøhn i Quantafuel.


Finansieres gjennom forhåndskjøp

For å finansiere utviklingen, har Avinor forpliktet seg til å kjøpe drivstoff som skal produseres i anlegget for til sammen 8 millioner kroner. Pilotanlegget er delfinansiert av ENOVA.


Vant Emil-prisen 2018

Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2018, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte i juni i fjor, gikk til Quantafuel AS. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de evner å realisere ny teknologi for å omdanne plastavfall til syntetisk diesel. Dette kan bidra til å redusere en av våre største miljøutfordringer med utslipp av plast til havet.

Quantafuel har utviklet en prosess som omdanner plastavfall til høyverdig syntetisk diesel. Prosessen består i hovedsak av pyrolyse (termisk dekomponering) fulgt av katalytisk konvertering og destillasjon. Quantafuel har utviklet sine egne katalysatorer som øker utbytte og kvalitet på den produserte dieselen og evner med det å produsere rundt 700 liter diesel fra ett tonn avfall. I tillegg produseres noe bensin og olje. Kvaliteten på dieselen er høy nok til å unngå videre raffinering og kan dermed blandes med annen diesel direkte. Quantafuel har nylig inngått global avtale med Vitol, verdens største uavhengige oljetrader, for salg av sine drivstoffprodukter, skrev Norsk Energi i en melding (energi.no)


Om teknologien

- Ved oppstarten av Quantafuel var vår løsning for omdannelse av biomasse den mest teknologisk modne, men vi valgte likevel å først kommersialisere omdannelse av plastavfall til lavutslippsprodukter for å ta posisjon i dette voksende markedet tidlig. Nå som etableringen av det første anlegget for dette i Danmark er i sluttfasen, gir det oss stor glede at vi kan ta frem igjen vår satsning på biomasse, sier Bøhn i Quantafuel.

Quantafuels teknologi ble allerede i 2007 påbegynt i lab-skala. Siden den gang har selskapet utviklet et konsept for en fullverdig og komplett BtL-prosess. Pilotprosjektet skal gi selskapet nødvendig erfaring og datagrunnlag for å vurdere framtidige fullskalaanlegg. Foreløpige kapasitetsmål for et fullskalaanlegg er minimum 7-9 millioner liter drivstoff per. år.

Pilotanlegget som nå skal designes og bygges, blir plassert sentralt på Østlandet. Det er i tråd med Quantafuels strategi om å ta en posisjon med egenutviklet teknologi, sterke partnere som Avinor, og i markeder der selskapet kan utgjøre et positivt bidrag for miljøet. 


Om Quantafuel:

Quantafuel AS er et norsk energiselskap som utvikler, designer og drifter produksjonsanlegg for produksjon av kjemikalier av høy kvalitet og syntetiske brenselprodukter basert på ikke-resirkulerbare avfallsprodukter og biobaserte produkter. I løpet av de siste 10 årene har selskapet utviklet patentert teknologi som omdanner blandet plastavfall til lavkarbon avansert drivstoff og kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon, samt teknologi som omdanner fast biomasse til lavkarbon avansert drivstoff (jet biofuel) til bruk i kommersiell luftfart.Fra Quantafuels anlegg i Danmark
KALENDER