Foreslår økt NOx-avgift
11. oktober 2018
NOx-fondet har oppfylt alle reduksjonsforpliktelser i Miljøavtalene 2008-2017. I det nye statsbudsjettet foreslås det en økning av statlige avgiften på NOx øker fra kr 21,94 til kr 22,27. Det skriver NOx-fondet i et nyhetsbrev hvor det også opplyser om at innbetalingssatsene økes fra årsskiftet.
 
"Miljødirektoratet har stadfestet at næringslivsorganisasjonene har oppfylt sine forpliktelser om å redusere utslippene for årene 2008–2017, slik disse er satt i avtalen. Vilkåret for avgiftsfritak for disse årene er dermed oppfylt". 
I det nye statsbudsjettet for 2019 foreslås det en økning av særavgiften om NOx fra 21,94 til 22,27 per kg NOx

Nye innbetalingssater for 2019 og påfølgende år:
Styret i NOx-fondet har besluttet å øke innbetalingssatsene for 2019 som følger:
·         Høy sats: 14,5 kr per kg (øker fra 12 kr per kg i 2018)
·         Lav sats: 8,5 kr per kg NOx (øker fra 6 kr per kg i 2018)
Høy sats gjelder kun for olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Lav sats gjelder for all annen NOx-avgiftspliktig aktivitet.  Til sammenligning er fiskal NOx-avgift per dags dato 21,94 kr per kg NOx.

Sats for 2020-2025 ikke endelig vedtatt
For årene 2020-2025 er innbetalingssatsene forventet å ligge flatt på 16 og 11 kr per kg NOx for henholdsvis høy og lav sats. Merk at satsen for 2020-2025 ikke er endelig vedtatt, men oppgis allikevel som forventede verdier for å gi virksomhetene best mulig grunnlag i budsjettering og investeringsbeslutninger. Endelig vedtak om satser for disse årene fattes i forkant av hvert enkelt kalenderår, skriver NOx-fondet i sitt nyhetsbrev.

 
KALENDER