Ja til videre støtte av forprosjekt for CO2-fangst på Klemetsrud
10. august 2018
Regjeringen besluttet fredag å støtte videre forprosjektering av CO2-fangst og lagring ved Oslo Fortum Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget er eid av Oslo kommune og Fortum.
– Fangst- og lagring av CO2 kan være et viktig bidrag til at verden skal nå sine klimamål. Jeg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbedret og at vi nå tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekter. Et rimelig kostnadsnivå er avgjørende for at det kan bli et godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktører er et bidrag til dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en melding.

Her kan du lese hele kvalitetssikringen.

– En etappeseier

– Dette er gode nyheter og en etappeseier. Nå kan vi gå videre med forprosjektering av to anlegg, noe som er viktig for å realisere karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

Holm mener verden er avhengig av CCS på industri for å nå klimamålene i Parisavtalen og at nøkkelen er reduserte  kostnader for CCS-anlegg og flere anlegg opp så raskt som mulig. Han mener Norge kan bidra til å gjøre CCS økonomisk bærekraftig slik at teknologien kan tas i bruk i stor skala.

– CCS er en svært viktig klimaløsning. Industrien står for om lag 1/4 av verdens CO2 utslipp. For mange av utslippskildene, som for eksempel avfall og sement, er det vanskelig å se for seg en annen løsning enn fangst og lagring for å fjerne utslippene. Her kan Norge gå foran og gjøre en global forskjell. På sikt kan også investeringer i CCS åpne nye og lønnsomme industrimuligheter for Norge, sier Holm i meldingen.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, deler Zeros entusiasme.

– Sommerens hetebølger og tørke har for alvor vist oss at det haster å få på plass utslippskutt. Derfor er det bra at regjeringen gir grønt lys til å gå videre med karbonfangst anlegget på Klemetsrud. Vi forventer at regjeringen har fullt trykk på dette framover, sier Haltbrekken til Dagbladet.

– Verden er helt avhengig av denne klimateknologien dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, legger han til.


Olje- og energminister Terje Søviknes (Frp) og CCS-direktør Jannicke Gerner i Fortum Oslo Varme. (Foto: Fortum Oslo Varme)

Fortum Oslo Varme er klare

Fakta om prosjektet

Fortum Oslo Varmes prosjekt er unikt fordi det også fanger biologisk CO2, som er en del av det naturlige CO2-kretsløpet

  Det kan fanges ca. 400 000 tonn CO2 årlig på Klemetsrud

  CO2-fangst på Klemetsrud gir negative CO2-utslipp på grunn av høyt innhold av biomasse i avfallet (58 %).

  Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud er i kontinuerlig drift 24 timer i døgnet hele året, og vil være i drift i all overskuelig framtid. Dette gir stor forutsigbarhet med langsiktig driftsperspektiv, fordi anlegget er integrert i byens infrastruktur.

  Overskuddsvarmen fra fangstprosessen kan utnyttes i fjernvarmesystemet.

  Det er tilgang til tung prosjektkompetanse og nødvendige prosjektressurser fra Fortum.

(Kilde: Oslo Fortum Varme)

Fortum Oslo Varme er glade for avklaringen, og er klare til å starte på forprosjektet.

– Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og lagring fra avfallsforbrenning vil derfor bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Prosjektet på Klemetsrud kan bidra til positive ringvirkninger og nye, grønne arbeidsplasser for nasjonal og internasjonal industri. Nå vil vi jobbe videre for å etablere et robust og kostnadseffektivt fangstprosjekt, både med tanke på etablering og driftsfase, sier Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, i en pressemelding.

Eierne av Oslo Fortum Varme, Fortum og Oslo kommune er på sin side strålende fornøyd med at CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud nå blir med videre i den nasjonale CCS-innsatsen.


– Teknologien og kompetansen fra Oslo vil være relevant for mange Fortum-anlegg og annen industri over hele verden. Vi er stolte av å være en del av denne viktige innsatsen, sier Per Langer, Executive Vice President, City Solutions.

Byrådet gir ros

Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo, sier regjeringens beslutning er gode nyheter for Oslo.
– Klemetsrud er Oslos desidert største punktutslipp av klimagasser. Utslipp fra avfall er et voksende globalt miljøproblem, og et fangstanlegg på Klemetsrud vil gi grønne industriarbeidsplasser i Oslo. I dag fortjener både regjeringen og opposisjonen som har stått på for Klemetsrudanlegget, ros av byrådet, sier Lund.

Verdens befolkning produserer mer enn 2 milliarder tonn avfall hvert år, og dette tallet forventes å dobles på få år. Mye avfall deponeres på landfyllinger, som gir store utslipp av CO2 og metan. Den beste løsningen for restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, er forbrenning med energigjenvinning. Ved å flytte avfallsbehandlingen fra deponier til forbrenningsanlegg, samles mange diffuse utslipp til flere store punktutslipp som enkelt kan fanges.

Et fullskalaanlegg som fjerner CO2-utslippene fra Klemetsrud vil ha direkte teknologisk overføringsverdi til tilsvarende anlegg og andre industrier som produserer røykgass. Offentlig investering i CO2-fangst fra avfallsforbrenning kan derfor gi Norge en ledende rolle i det som kan bli en av fremtidens store klima-industrier.

– Det er stor interesse for CO2-fangst fra avfall i nasjonal og internasjonal avfallsindustri, og prosjektet har inngått samarbeid med flere tilsvarende anlegg i Norge og Europa. Verden etterspør en løsning for CO2-fangst fra avfall, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, avslutter Gerner Bjerkås. Regjeringen sa fredag ja til videre støtte av prosjektet for karbonfangst og -lagring ved Klemetsrudanlegget i Oslo. 
KALENDER
22 - 24 mai