Rapport viser kjempepotensial for fjernkjøling  
7. september 2017

Det er et enormt potensial for billig og klimavennlig fjernkjøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, på oppdrag fra DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men skal danske virksomheter kunne ta del i markedet, er det nødvendig med et sterkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.

Verdens befolkning strømmer til storbyene hvor det er behov for å kjøle ned byggene om sommeren. Derfor er det et enormt potensial for å installere billig og klimavennlig fjernkjøling i stedet for aircondition.  Men-  hvis danske virksomheter skal kunne ta del i markedet, er det nødvendig med et sterkt hjemmemarked innenfor fjernkjøling, understreker Rambøll i rapporten.

Teknisk sett er fjernkjøling stort sett det samme som fjernvarme, som de har mange års erfaring med i Danmark. Det dreier seg om vann som sirkulerer i et ledningsnett til kunder i et byområde. Rambøll peker på, at det mange steder i Danmark er en rekke bygg med behov for kjøling med kort avstand.

- Vi har mulighet for å videreutvikle de tekniske løsningene innenfor fjernkjøling. Derfor er det nødvendig med politisk oppbakking, så vi kan skape et hjemmemarked hvor vi kan fremvise konsepter for planlegging og design av fjernkjøling, og hvor industrien kan utvikle og optimere sine produkter, sier Troels Ranis, bransjedirektør i DI Energi i en pressemelding.

Kjølebehovet i verden er sterkt stigende pga. befolkningstilveksten, urbaniseringen og den stigende velstanden. Aircondition presser allerede i dag elsystemet i flere land. I India har stigende industrialisering og velstand økt behovet for energi så markant, at det ofte er strøm-brudd i de varmeste timene.

FNs klimapanel, IPCC, anslår, at bare kjølebehovet til boligbygg vil stige fra 300 TWh i år 2000 til 4.000TWh allerede i år 2050.

- Hvis fjernkjøling for alvor skal få sitt store gjennombrudd, kreves det at både byggeier som kommuner anerkjenner kjølebehovet og gjør det til en sentral del av sin planlegging. På denne måten kan fjernvarmeselskapene bidra til å skape enda mer komfort rundt om i stuene, og på kontorene, og samtidig sikre et sterkt dansk hjemmemarked, som kan understøtte industriens store eksportpotensial, sier Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i pressemeldingen.

Fjernkjøling spiller sterkt sammen med fjernvarme og vindenergi. Så uansett hvor i verden man vil utnytte den fluktuerende vindenergien, er det nødvendig å innrette samfunnet med et fleksibelt elforbruk. Det kan la seg gjøre hvis man har fjernkjøling og fjernvarme med tilhørende store lagre.

Potensialet for eksport av fjernkjølingsteknologi er kjempestort. Det er for tiden store investeringer i fjernkjøling i Midtøsten  og Kina, og man forventer store investeringer i Europa og India også, sier Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien i meldingen.

Fakta:
-
IPCC har i en ny rapport anslått, at alene kjølebehovet til beboelse i verden vil stige fra 300 TWh i år 2000, til 4.000 TWh allerede i år 2050.- Der er en vesentlig økonomisk fordel for både energiforbrukeren og samfunnet ved fjernkjøling, fordi energien utnyttes mer effektivt, når fjernkjølingen integreres i energisystemet.- Køleplan Danmark viser at samfunnet kan oppnå en nåtids verdigevinst på 10 milliarder kroner, hvis potensialet med fjernkjøling blir realisert.  

KALENDER