Rapport: EUs kvotepliktige sektor liten betydning for utslipp fra avfallsforbrenning
4. september 2017

En ny rapport fra Carbon Limits/Avfall Norge slår fast at å innlemme avfallsforbrenning i EUs kvotepliktige sektor vil ha liten innvirkning på utslippene. Det skriver Avfall Norge
på sine nettsider.

 

Den 16. juni la regjeringen fram stortingsmeldingen Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Bakgrunnen for meldingen er at Norge har inngått en avtale med EU om å redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030, hvor avfalls- og gjenvinningsbransjen er inkludert.

Blant forslagene var å prise utslippene av klimagasser fra avfallssektoren, for eksempel med en generell avgift for ikke-kvotepliktig sektor på avfallsforbrenning på 425 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

Regjeringen foreslo også et annet alternativ, nemlig å innlemme avfallsforbrenning i EUs kvotepliktige sektor. Som svar til meldingen ba Avfall Norge selskapet Carbon Limits om å utarbeide en rapport for å kartlegge konsekvensene dette alternative forslaget.

Resultatet av analysen er at EUs kvotehandelssystem er lite egnet til å regulere utslipp fra behandling av avfall med energigjenvinning. 

Dette fordi:

· Anleggene har liten påvirkningsmulighet til å minimere mengden restavfall som ellers ikke er egnet for ombruk eller materialgjenvinning, noe som er hensikten med avgiften

·  Det er vanskelig å måle faktisk innhold av fossil CO2

·   Bruk av standardutslippsverdier gir usikre resultater

·    Et slikt virkemiddel kan gå på tvers av øvrige avfallspolitiske mål

Carbon Limits legger frem rapporten på Energigjenvinningsseminaret i Oslo 6.-7. september. 

Avfall Norge har også fått utarbeidet et tilleggsnotat til rapporten, som vurderer andre virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser fra avfallssektoren representert ved avfallsforbrenning.

Carbon Limits foreslår en avtale mellom staten og avfallsbransjen som kan utformes på en slik måte at tiltakskostnadene per enhet utslippsreduksjon blir vesentlig lavere og med betydelig større utslippsreduksjoner, samt at utilsiktede virkninger unngås. En slik avtale kan for eksempel være en fondsløsning.

 

KALENDER