Mulig å bli tilknyttet ny NOx-avtale fra januar 2018
6. desember 2017

Alle virksomheter må tilslutte seg NOx-avtalen 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Det vil være mulig å tilslutte seg ny avtale fra januar 2018. Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgifts-fritak fra 1. januar 2018. Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av ESA.

I henhold til NOx-avtalen 2018-2025 mellom næringslivet og myndighetene må en virksomhet være tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 innen 1. april 2018 for å ha rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Ved tilslutning innen 1. april 2018 kan virksomheten rapportere avgiftspliktig NOx-utslipp for hele 1. kvartal 2018, med frist for rapportering 18. april. Dette som et unntak grunnet ny avtale, skriver NOx-fondet
i et nyhetsbrev.

Virksomheter som tilslutter seg etter 1. april oppnår avgiftsfritak for statlig NOx-avgift fra tilslutningsdato, og kan dermed starte å rapportere til NOx-fondet fra samme dato. Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten. Denne datoen er absolutt, og tilslutning etter 1. april gir ingen tilbakevirkende kraft i forhold til rapportering.

For å tilslutte seg ny NOx-avtale må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 signeres. Avtalen skal sendes inn elektronisk. Løsningen for dette vil være på plass fra januar 2018. Nærmere informasjon om dette vil komme.

Tilslutning for ikke-avgiftspliktige virksomheter
Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene i NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med nullsats. NOx-fondet vil sende ut eget orienteringsbrev til de ikke-avgiftspliktige virksomhetene, ettersom ordningen med NOx-fondet er ny for mange av disse.
 
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai