MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Marius Holm
Daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

- Fjernvarme er et system som kan bruke utslippsfrie energibærere. For å løse klimautfordringen må all distribuert sluttbruk av fossil energi erstattes av rene energibærere, som elektrisitet og fjernvarme. Et fjernvarmesystem legger derfor grunnlag for utslippsfri energibruk basert på et stort spekter av tilgjengelige fornybare varmeressurser, som bioenergi, geotermisk energi, og ikke minst spillvarme fra industri. 
 
- Hva er fjernvarme på sitt beste?
- På sitt beste er fjernvarme en utslippsfri, sikker og kostnadseffektiv varmeleverandør. Vi er ikke helt der ennå. 
 
- Hva er dine utfordringer til fjernvarmebransjen?

- Fjernvarmebransjen må få fortgang i utfasingen av fossile brensler, og være en drivkraft for utviklingen av mer kostnadseffektive løsninger for hus med lavt varmebehov.

Energifleksibilitet er et gode, men ikke uansett pris. Dersom passivhus og plusshus med ekstremt lavt varmebehov skal være koblet til fjernvarme, må man finne billigere løsninger - ellers blir kostnaden per kWh urimelig høy! Fjernvarmebransjen må også tenke nytt om re distribusjon av varme mellom kunder som har overskudd og kunder som har behov, og lagring av varme mellom perioder med varierende behov. Energifleksibiliteten må være reell, slik at fjernvarmenettet blir noe mer enn en fast avtaker fra avfallsforbrenning i grunnlast. 
 
- Hvordan er fremtidsutsiktene for fjernvarme i nullutslippssamfunnet?
- Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen.  Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon.

Samtidig vil nullutslippssamfunnet også endre energimiksen i fjernvarmen, fordi bio ressursene på sikt må allokeres til fly, skip og andre formål som er avhengige av kompakte energibærere på tanken. I andre land vil varmekraftverkene også delvis falle bort som leverandør av fjernvarme.  Fjernvarmen vil da måtte basere seg mer på for eksempel geotermisk energi og solenergi i kombinasjon med energilagring. Det er heller ingenting i veien for å benytte vindkraft til fjernvarme på overskuddsdager med mye vind! 
KALENDER